شرکت تعاونی توسعه و تامین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی ایران

02188881369

اساسنامه

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمنهای علمی ایران

انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

فصل اول کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه کار آفرینی نوین و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های کار آفرینی نوین ، انجمن علمی کار آفرینی نوین ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده میشود، تشکیل میگردد.

ماده 2: انجمن مؤسسهای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت میکند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران میباشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی میتواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره میتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم وظایف و فعالیتها:

ماده 5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهدآورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم کار آفرینی نوین سر و کار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها وبرنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

1-عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و کار افرینی نوین و رشته های وابسته باشند، میتوانند به عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های کارآفرینی نوین، مدیریت ، اقتصاد، مهندسی به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های کارآفرینی نوین و کسب و کار حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزندهای نموده باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند میتوانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب میشوند.

ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمیکند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل میشود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل میشود.

3-10- در صورتیکه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل میشود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء میتواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین میشود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بهصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یکسوم اعضای پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شدهاست.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

الف مجمع عمومی عادی

*انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)

*تصویب خط مشی انجمن

*بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

*تعیین میزان حق عضویت

*عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

*بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب مجمع عمومی فوقالعاده

*تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

*تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب میشوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

پ هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیرة انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب میشوند.

1-12- هیچیک از اعضا نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- حداکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت کسب بیش از 3 آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

4-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام مینماید.

5-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس انجمن یا دبیر انجمن معتبر است.

6-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

8-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری میشود.

9-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

10-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

11-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن میباشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معاملهای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام میدهد.

4-13- جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا میباشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل بهغیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرحها و برنامههای علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمنهای علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 2 انتخاب مینماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت

مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن میتواند گروهها و کمیتههای زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت میپردازند.

  1. گروههای تخصصی
  2. کمیته آموزش و پژوهش
  3. کمیته انتشارات
  4. کمیته آمار و اطلاعات
  5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
  6. کمیته گردهماییهای علمی

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس میشود، نیز میباشد.

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضا

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاورهای و فروش کتب و نشریات علمی

3-17- دریافت هدایا و کمکها

4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

ماده 18: درآمدها و هزینههای انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال میشود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری میشود.

ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمیتوانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویهای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 47 زیرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ ...................................... مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.