شرکت تعاونی توسعه و تامین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی ایران

02188881369

معرفی اعضای شرکت تعاونی

اعضای شرکت تعاونی توسعه به شرح زیر می باشد:

1- صنایع غذایی بهروز

2- فرآورده های غذایی مزمز

3-

4-